Availability of snowfall data at the following stations

(1) Stations of Uttarakhand

Sr. No. Name of the Station Available period
1. Sama 1996 − 2007
2.Gaurikund 1992 − 2002
3. Ranikhet 1996 − 2007
4.Mukteshwar 1960 − 2007
5. Munsiyari 1989 − 2007
6. Joshimath 1996 − 2006
7. Mukhim 1968 − 2007
8. Dharchula 2001 − 2007
9. Sallooni 1996 − 2007
10. Bhairoghati 1996 − 2007
11.Mehar Borsar 1997 − 2007
12. Nainadevi 1997 − 2007
13. Udaipur 1997 − 2007
14.Aghar 1996 − 2007

(2) Stations of Jammu and Kashmir

Sr. No. Name of the Station Available period
1.Gulmarg 1960 − 2007
2. Kupwara 1977 − 2007
3. Srinagar 1960 − 2007
4. Quazigund 1967 − 2007
5. Pahalgam 1977 − 2007
6. Kukernag1978 − 2007
7. Banihal 1971 − 2007
8. Batote 1960 − 2007
9. Bhadarwah1974 − 2000
10. Jammu 1998 − 2007
11. Katra 1979 − 2007

3) Stations of Himachal Pradesh

Sr. No. Name of the Station Available period
1. Chhatrari 1961 − 2007
2. Tissa 1960 − 2007
3. Kalpa 1961 − 2007
4. Kasol 1994 − 2007
5. Hansa 1982 − 2007
6. Sumdo 1984 − 2007
7. Sarahan 1990 − 2007
8. Dalhausi 1961
9. Gondla 1979
10. Manali 1981
11. Tindar 1994 − 2007
12. Shilaroo 1961 − 2007
13. Khandrala 1961 − 2007
14. Jhanjehli 1991 − 2007
15. Kothi 1990
16. Shimla 1960 − 2007
17. Bharmour 1961 − 2004
18. Bijohi 1993 − 2007
19. Kokser 1989
20. Morang 2007
21. Pooh 1968 − 2007
Note: Include some gaps.