Availability of snowfall data at the following stations

(1) Stations of Uttarakhand

Sr. No. Name of the Station Available period
1.Mehar Borsar 2001 − 2013
2.Mukteshwar 1996 − 2016
3. Ranikhet 1999 − 2014
4. Mukhim 1995 − 2006
5. Joshimath 1997 − 2008
6.Gaurikund 2010 − 2013
7. Bhairoghati 2000 − 2014
8.Beef 2010 − 2015
9. Bageswar 2000 − 2012
10. Sama 1998 − 2014
11. Munsiyari 1997 − 2008

(2) Stations of Jammu and Kashmir

Sr. No. Name of the Station Available period
1. Jammu 1998 − 2016
2. Katra 1995 − 2016
3. Banihal 1996 − 2016
4. Batote 1996 − 2016
5. Bhadarwah2000 − 2016
6. Kukernag1996 − 2016
7. Quazigund 1996 − 2016
8. Srinagar 1996 − 2016
9.Gulmarg 1996 − 2016
10. Kupwara 1993 − 2016
11. Pahalgam 1996 − 2016

3) Stations of Himachal Pradesh

Sr. No. Name of the Station Available period
1. Aghar 2011 − 2011
2. Naina Devi 2014 − 2015
3. Khandrala 1992 − 2015
4. Shilaroo 1999 − 2012
5. Sarahan 2001 − 2016
6. Kalpa 1992 − 2015
7. Morang 1999 − 2015
8. Pooh 1999 − 2016
9. Jhanjehli 2001 − 2015
10. Tindar 1992 − 2015
11. Manali 2010 − 2013
12. Kasol 1994 − 2015
13. Kasol 2012 − 2012
14. Salooni 2001 − 2010
15. Bharmour 1999 − 2015
16. Chhatrari 1992 − 2015
17. Tissa 1992 − 2015
18. Salooni 2010 − 2015
19. Udaipur 2010 − 2015
20. Bijahi 1993 − 2015
21. Hansa 1992 − 2013
22. Sumdo 2005 − 2007
23. Shimla 1998 − 2013
Note: Include some gaps.